MISS SL 2016 - Ivyana Szondi

Photography by MR SL USA 2016, Stavaros